Home / Zukai Coach Aikido 13

A few scans from the book "Zukai Coach Aikido" ("Illustrated Coach Aikido") by Tsuruyama Kozui, published in 1971. Tsuruyama Kozui was a senior instructor in Daito-ryu Aikijujutsu Takumakai under Takuma Hisa. Takuma Hisa was a student of both Morihei Ueshiba and Sokaku Takeda.